7 มีนาคม 2562 จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำรวจจัดทำบัญชีหมู่บ้านเสี่ยงประสบภัยแล้งในพื้นที่ 7 อำเภอ 19 ตำบล พร้อมวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งปีนี้

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำรวจจัดทำบัญชีหมู่บ้านเสี่ยงประสบภัยแล้งในพื้นที่ 7 อำเภอ 19 ตำบล พร้อมวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งปีนี้

นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจข้อมูลปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำทุกแห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี มีปริมาณน้ำใช้การรวม 344 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งขณะนี้ได้มีการวางแผนการจัดสรรน้ำตลอดช่วงหน้าแล้งของปีนี้ หรือถึงสิ้นเดือนเมษายน 2562 แบ่งเป็นการส่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานกว่า 1.8 แสนไร่ ปริมาณ 258 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 76 น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 59 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 17 น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 6 และน้ำเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม 2 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 1

ยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งปีนี้ไม่มีปัญหา แต่เกษตรกรต้องให้ความร่วมมือไม่เพาะปลูกพืชใช้น้ำมากนอกแผนที่วางไว้ พร้อมกันนี้ ได้มีการสำรวจจัดทำบัญชีหมู่บ้านเสี่ยงประสบภัยแล้งระดับมากในพื้นที่ 7 อำเภอ 19 ตำบล 51 หมู่บ้าน 2 ชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานด้วยการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค รวมทั้งการสำรวจขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190307070000710